Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
REGULAMIN WSPÓŁPRACY UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISEM ATESTO.PL.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki współpracy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (WISBiOP) z Użytkownikami w ramach serwisu  atesto.pl.
2. Współpraca realizowana jest w zakresie usług internetowych świadczonych przez witrynę internetową atesto.pl. porównującą  usługi i produkty związane z branżą BHP.  
3. Usługi internetowe polegają na  prezentacji, promocji i reklamie usług i produktów oferowanych przez Użytkowników oraz pośrednictwie w ich sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika poprzez serwis internetowy atesto.pl.
4. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest zawarcie umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Warunkiem technicznym korzystania z usług internetowych oferowanych przez WISBiOP w ramach serwisu  atesto.pl.  jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej. 

DEFINICJE

WISBiOP – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Mokrej 13.19, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 243, NIP 948-22-69-833.
Serwis - serwis  atesto.pl. prowadzony przez WISBiOP pod adresem internetowym http://www.atesto.pl  - serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie towarów i usług oferowanych przez Użytkowników, a także pośredniczeniu w ich sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika. 
Usługi  – usługi  internetowe polegające na  prezentacji, promocji i reklamie usług i produktów oferowanych przez Użytkowników oraz pośrednictwie w ich sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika poprzez serwis internetowy atesto.pl.
Sklep internetowy -  serwis  internetowy  dający możliwość zamawiania  - kupowania towarów i usług przez  Internet prowadzony przez Użytkownika. 
Użytkownik – przedsiębiorca, który zawarł umowę z WISBiOP. 
Odwiedzający – każda osoba odwiedzająca/korzystająca Serwis w celu wyszukania, porównania i wyboru ofert prezentowanych przez Użytkowników. 
Umowa - umowa o świadczenie Usług w Serwisie  atesto.pl.  zawarta czas nieokreślone pomiędzy WISBiOP a Użytkownikiem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie i na warunkach ujętych w niniejszym Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług. 
Opłata Aktywacyjna – jednorazowa opłata aktywacyjna uiszczana przez Użytkowników w celu przystąpienia do serwisu i możliwości prezentowania swoich towarów i usług w ramach usług świadczonych przez serwis.
Opłata Abonamentowa – stała opłata pobierana raz na rok od Użytkowników w czasie trwania umowy związana ze świadczeniem usług na ich rzecz przez WISBiOP. 
Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn.zm.) w Serwisie atesto.pl., krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. 
Panel Użytkownika – aplikacja internetowa będąca częścią Serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z poszczególnych usług udostępnionych przez Serwis, dostępna po zalogowaniu się przez Użytkownika przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. 
Regulamin – niniejszy Regulamin 

ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy z Serwisem oraz korzystania z Usług jest dokonanie rejestracji przez Użytkownika na stronie Serwisu. 
2. Rejestrację rozpoczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem którego Użytkownik podaje dane rejestrowe, w szczególności nazwę firmy, NIP, REGON, adres, dane kontaktowe wraz z adresem e-mail i numerem telefonu. 
3. Następnie Użytkownik może zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.  Z tą chwila dochodzi do zawarcia umowy. Jednocześnie tworzony jest Panel Użytkownika poprzez podanie loginu i hasła  przez Użytkownika. 
4. Po pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail link w celu dokończenia procesu rejestracji lub od razu dokonuje sposobu dokonania płatności. 
5. Po przejściu na stronę wskazaną przez podany link Użytkownik wybiera sposób dokonania płatności.
6. Warunkiem rejestracji w serwisie jest  zobowiązanie Użytkownika do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez WISBiOP w zakresie świadczonych usług przez serwis zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm. ). 
7. W ciągu 7 dni Użytkownik z tytułu zawartej umowy zobowiązany jest do zapłaty Opłaty Aktywacyjnej i Opłaty Abonamentowej na warunkach wskazanych w procesie rejestracji. 
8. Z chwilą wniesienia wszystkich opłat – dzień uznania środków na rachunku bankowym WISBiOP, następuje aktywacja Panelu Użytkownika. W przypadku dokonania zapłaty za pomocą Operator Płatności – PayU S.A aktywacja Panelu Użytkownika następuje automatycznie. W przypadku dokonania zapłaty za pomocą zwykłego przelewu aktywacja Panelu Użytkownika następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie WISBiOP. 
9. Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail informacje o skonfigurowaniu konta, dacie ważności oraz adresie strony internetowej za pośrednictwem której możliwe jest logowanie do Panelu Użytkownika. 
10. Drogą elektroniczną w indywidualnych przypadkach na mocy porozumienia Użytkownika z WISBiOP może być dokonana modyfikacja Umowy. 

ŚWIADCZONE USŁUGI

1. Usługi świadczone przez WISBiOP są świadczone zgodnie z Regulaminem. 
2. Świadczenie Usługi polega na prezentacji, promocji i reklamie oferty handlowej Użytkownika oraz pośrednictwie w jej sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu Użytkownika poprzez serwis internetowy atesto.pl. 
3. Zamieszczenie w Serwisie oferty handlowej następuje na podstawie dostarczonych przez Użytkownika informacji o ofercie. WISBiOP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych na stronie Serwisu ofert handlowych ani też za jakość zakupionych usług i towarów. 
4. Pośrednictwo w sprzedaży oferty handlowej Użytkownika polega na  umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika (przekierowanie).
5. Oferta handlowa Użytkownika prezentowana jest w określonych kategoriach tematycznych.  
6. Oferta handlowa musi być związana z prowadzoną działalnością przez Użytkownika i dotyczyć branży BHP.
7. W zakresie oferty handlowej na stronach serwisu mogą być prezentowane wyłącznie towary fabrycznie nowe, przeznaczone do sprzedaży detalicznej.   

WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

1. W ramach współpracy Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa; 
2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby oferta handlowa jego prezentowana  w Serwisie  była    aktualna i zgodna z przepisami prawa, jak również zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec Klientów zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa. 
3. Użytkownik przystępując do współpracy gwarantuje, że jego firma, wyroby, oferowane towary oraz świadczone przez niego usługi, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. 
4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 
5. WISBiOP ma prawo do opublikowania nazwy, logo i adresu strony internetowej Użytkownika na stronach Serwisu. 
6. W trakcie współpracy Użytkownik zobowiązany jest prowadzić sklep internetowy lub sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik powinien na swojej stronie internetowej sklepu podać swoją pełną nazwę oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe a także inne dane wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownik prowadzący sklep internetowy powinien podawać ceny brutto oraz zapewnić konsumentowi możliwość płatności za pobraniem. 

ZASADY  KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby oferta handlowa jego Sklepu Internetowego prezentowana na w Serwisie była aktualna i zgodna z przepisami prawa, jak również zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec klientów zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa.
2. Tworząc Plik XML Użytkownik powinien dokładnie opisać przedmiot oferty, tj. towar lub usługę. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Odwiedzających. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
3. W ramach Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku XML do prezentacji oferty towarów i usług oraz do promocji samego Serwisu  w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez WISBiOP bądź z nią współpracujących.
4. Zakazana jest prezentacja w Serwisie ofert dotyczących towarów i usług zabronionych przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Oferta Sklepu Internetowego prezentowana w Serwisie nie może:
 naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość lub przekonania religijne,
 naruszać dobrego imienia WISBiOP,
 promować systemu sprzedaży lawinowej, naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych,
 naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych,
 wprowadzać potencjalnego Klienta w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
 różnić się od treści oferty handlowej prezentowanej na stronach internetowych danego Sklepu Internetowego lub stronach internetowych Użytkownika.
5. W przypadku działań Użytkownika sprzecznych z postanowieniami pkt. 4 WISBiOP ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika. 
6. W ramach współpracy Użytkownik godzi się na to, aby jego produkty lub usługi oraz działalność związana z ich sprzedażą była przedmiotem subiektywnej oceny Internautów wyrażanej w formie opinii publikowanych na stronach Serwisu. 
7. WISBiOP zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii wystawionych przez Odwiedzających Użytkownikowi i opublikowanych na stronach Serwisu, do ingerencji w treść takich opinii, usuwania ich ze stron Serwisu gdy treść takich opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, Regulamin.
8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań powodujących przeciążenie łącza internetowego w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowanie Serwisu. 
9. Użytkownik zobowiązany jest również powstrzymać się od działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Odwiedzającego a zainicjowanego na stronie Serwisu  poprzez przekierowanie Odwiedzającego.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów lub usług prezentowanych w ramach Serwisu.

WARUNKI FINANSOWE

1. W celu przystąpienia do Serwisu i aktywacji Panelu Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest z tytułu zawartej Umowy do wniesienia Opłaty Aktywacyjnej na warunkach wskazanych w procesie rejestracji.   
2. Opłata Aktywacyjna pobierana jest jednorazowo i nie jest opłatą okresową z tytułu świadczenia usług przez Serwis. 
3. Opłata Aktywacyjna jest opłatą jednorazową – dokonaną w związku z zawarciem Umowy i przystąpieniem do Serwisu. 
  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. WISBiOP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Użytkownika. W tym celu stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa. 
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności. 
3. Użytkownik, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z serwisem wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów. 
  

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 
3. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: atesto@atesto.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, ul. Mokra 13/19 , 26-600 Radom (z dopiskiem: atesto)
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Uzytkownika związane ze składaną reklamacją. 
5. WISBiOP rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail widniejący aktualnie w Panelu Użytkownika.  

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez WISBiOP postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie 30 dni od tego wezwania. 
4. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron Użytkownikowi przysługuje zwrot niewykorzystanych środków, tj. Opłaty Abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu trwania umowy. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpi w ciągu 60 dni od rozwiązani Umowy na konto wskazane przez Użytkownika.  
5. Opłata Aktywacyjna nie podlega zwrotowi.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez WISBiOP ze skutkiem natychmiastowym w szczególności gdy: 
 Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa  
 Użytkownik podał nieprawdziwe dane 
 oferta handlowa Użytkownika prezentowana w Serwisie narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich 
 Użytkownik zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz WISBiOP za usługi świadczone w ramach Serwisu przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze. 
 działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię WISBiOP lub w inny sposób jej szkodzą. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. WISBiOP  nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towarów oferowanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jego oferty. WISBiOP nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku odmowy wykonania usługi przez Użytkownika. 
2. WISBiOP nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a Odwiedzającym. Wyłączną odpowiedzialność za  wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Odwiedzającym ponoszą strony tej umowy. 
3. WISBiOP nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. 
4. WISBiOP nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Odwiedzających oraz Użytkowników. Odwiedzający i Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji. 
5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. 
6. Odwiedzającym i Użytkownikom zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych serwisu. 
7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.atesto.pl. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu atesto.pl.
3. WISBiOP zastrzega sobie prawo  do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach  stosownym komunikatem wysyłanym na wskazany w Panelu Użytkownika adres e-mail. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając do WISBiOP oświadczenie w formie wskazanej o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia. Niedostarczenie do WISBiOP odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu do WISBiOP odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez WISBiOP  informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji przez Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany. Użytkownik zobowiązany jest przed rozwiązaniem Umowy uregulować dotychczasowe zobowiązania względem WISBiOP za korzystanie z Serwisu. 
4. Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę WISBiOP. W przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez WISBiOP Usług Serwisu, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 60 dni. 
5. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie. 
6. W kwestiach nieuregulowanych  zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 
REGULAMIN ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS ATESTO.PL.

 Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki  oraz zasady korzystania przez Odwiedzających z serwisu atesto.pl.  
 Korzystanie z serwisu atesto.pl.  przez Odwiedzających oznacza zaakceptowanie poniższego Regulaminu.  

DEFINICJE  

Przyjęte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:  
WISBiOP –Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Mokrej 13.19, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 243, NIP 948-22-69-833.
Serwis - serwis atesto.pl prowadzony przez WISBiOP pod adresem  internetowym http://www.atesto.pl  - serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie towarów i usług oferowanych przez Użytkowników , a także pośredniczeniu w ich sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika poprzez serwis internetowy atesto.pl
Usługi  - usługi  internetowe polegające na  prezentacji, promocji i reklamie usług i produktów oferowanych przez Uzytkowników oraz pośrednictwie w ich sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika poprzez serwis internetowy  atesto.pl
Sklep internetowy -  serwis  internetowy  dający możliwość zamawiania - kupowania towarów i usług przez  Internet prowadzony przez Użytkownika.
Użytkownik - przedsiębiorca, który zawarł umowę z WISBiOP. 
Odwiedzający - każda osoba fizyczna odwiedzająca/korzystająca z Serwisu w celu wyszukania, porównania i wyboru ofert prezentowanych przez Użytkowników. 
Regulamin - niniejszy Regulamin. 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

1. Korzystanie przez Odwiedzających z serwisu atesto.pl ma charakter nieodpłatny. 
2. atesto.pl jest serwisem  internetowym służącym prezentacji, promocji i reklamie towarów i usług oferowanych przez Użytkowników, a także pośredniczeniu w ich sprzedaży poprzez umożliwienie Odwiedzającym przejście na stronę internetową sklepu lub stronę internetową Użytkownika. 
3. Warunkiem technicznym korzystania z usług internetowych oferowanych przez WISBiOP w ramach serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej. 
4. Odwiedzający może szukać, przeglądać, porównywać usługi i produkty oferowane przez Użytkowników. Odwiedzający może również umieszczać w Serwisie opinie na temat Użytkowników, usług przez niego wykonanych oraz prezentowanych produktów. 
5. Odwiedzający zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 
6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych  WISBiOP lub Użytkowników. 
7. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych materiałów w ramach Serwisu wymaga każdorazowo zgody WISBiOP i nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa , jak również nie może naruszać interesów WISBiOP, Użytkowników i innych odwiedzających.  
8. Serwis nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, a jedynie w ramach platformy handlowej prezentuje informacje o  usługach i towarach znajdujących się w ofercie Użytkowników. 
9. Dane dotyczące usług i produktów, prezentowane w Serwisie pochodzą od Użytkowników, którzy za ich treść ponoszą odpowiedzialność. W celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności  usług i produktów prezentowanych w ramach Serwisu, Odwiedzający powinien przejść do strony internetowej Użytkownika, z którego dana oferta pochodzi lub bezpośrednio skontaktować się z Użytkownikiem. 
10. Transakcje pomiędzy Odwiedzającymi a Użytkownikami odbywają się na warunkach określonych przez strony danej transakcji. WISBiOP nie odpowiada za skutki prawne realizowanych transakcji.  
11. W przypadku niedostępności usług  lub produktów  zachodzących po stronie Użytkownika, jest on  zobowiązany indywidualnie kontaktować się z Odwiedzającym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. WISBiOP  nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towarów oferowanych przez Użytkowników w konsekwencji skorzystania z jego oferty. WISBiOP  nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku odmowy wykonania usługi przez Użytkownika. 
2. WISBiOP nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a Odwiedzającymi. Wyłączną odpowiedzialność za  wykonanie umowy zawartej pomiędzy Odwiedzajacym a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy 
3. WISBiOP  nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. 
4. WISBiOP nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Odwiedzających oraz Użytkowników. Odwiedzający i Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji. 
5. WISBiOP  nie bierze odpowiedzialności za sposób realizacji usługi przez Użytkowników wobec Odwiedzających, ani za zgodność wykonania usługi  z treścią informacji prezentowanej w Serwisie.  
6. WISBiOP nie bierze odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia złożonego Użytkownikowi przez Odwiedzającego, z tytułu rękojmi, gwarancji, ani za sposób wykonania, bądź niewykonania przez Użytkownika obowiązku lub obowiązków wynikających z zawieranych przez niego umów z Odwiedzającym.
7. WISBiOP  nie bierze odpowiedzialności za treść prezentowanej informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w Serwisie.
8. WISBiOP nie bierze odpowiedzialności za realizację dostawy produktów  zamówionych u Użytkownika. 
9. WISBiOP nie bierze odpowiedzialności za jakość usług, bezpieczeństwo lub legalność produktów promowanych w Serwisie przez Użytkowników, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Użytkowników  do ich sprzedaży. 
10. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. 
11. Odwiedzającym korzystającym z portalu atesto.pl  zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu atesto.pl.
12. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. 

WPISY  ODWIEDZAJĄCYCH 

1.  atesto.pl może publikować w całości lub w części treści zamieszczone przez Odwiedzających. Są to między innymi komentarze lub opinie dotyczące usług, produktów lub Użytkowników. 
2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Odwiedzających. 
3. Odwiedzający wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność. 
4. WISBiOP nie redaguje treści wprowadzanych przez Odwiedzających, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów ich wypowiedzi jeżeli: narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w dobre imię Użytkownika lub uczucia religijne, narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, świadomie wprowadza w błąd, zawiera znaki, które powodują, że treść wypowiedzi staje się nieczytelna, nie zawiera znaków polskich. 
5. WISBiOP  zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Odwiedzających  oraz treści ich opinii, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
6. Z chwilą wprowadzenia treści w Serwisie Odwiedzający wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie oraz modyfikowanie i dystrybucję przez WISBiOP tych treści, a w szczególności wypowiedzi Odwiedzających na temat Użytkowników i oferowanych przez nich produktów i usług. 
7. WISBiOP nie ponosi odpowiedzialności za treść  opinii zamieszczonych w Serwisie przez Odwiedzających. 
8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, ponadto nie mogą zawierać: 
 wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia     nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, 
 adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych 
 treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów, 
 danych Odwiedzających lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, 
 treści podważających dobre imię, renomę innych Odwiedzających, 
9. Wypowiedź Odwiedzającego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich - 
w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. WISBiOP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Odwiedzających. W tym celu stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych 
i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa. 
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera  Polityka Prywatności. 
3. WISBiOP zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie korzystania Odwiedzających z Serwisu  atesto.pl wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.atesto.pl.  
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu atesto.pl
3. WISBiOP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 

projekt i wykonanie: gqim.com
© 2014 - 2019 Atesto - wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.